Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Καθολικός διάδοχος
του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από το ΤΕΑΥΦΕ αφορούν στην ασφάλιση όσων απασχολούνται με το Φάρμακο, καθώς και την απονομή σύνταξης σε αυτούς. Ενδεικτικά αφορούν στην είσπραξη εισφοράς, καταβολή σύνταξης κτλ.

Το ΤΕΑΥΦΕ βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56, T.K. 104 32, Αθήνα.

Ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων το ΤΕΑΥΦΕ και προς εκπλήρωση της νόμιμης αποστολής του καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

H παρούσα ιστοσελίδα παρέχει ενημέρωση για όλα τα σχετικά θέματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΥΦΕ για τη διευκόλυνση λήψης βεβαιώσεων οικονομικής και φορολογικής χρήσης όπως αναλύονται κατωτέρω.

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους το ΤΕΑΥΦΕ συλλέγει, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2: Γενικές αρχές επεξεργασίας
Το ΤΕΑΥΦΕ δεσμεύεται τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται

I. Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.
II. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για το σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο ή/και επιβάλλεται από την υποχρέωση τήρησης νομικής πρόβλεψης.
III. Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.
IV.Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.
V. Διαφυλάσσονται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους.
VI. Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Το ΤΕΑΥΦΕ εξασφαλίζει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που:

i. Το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στο ΤΕΑΥΦΕ να επαληθεύσει την ακρίβειά τους.

ii. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

iii. Το ΤΕΑΥΦΕ δεν χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

iv. Το υποκείμενο εγείρει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και βρίσκεται εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του.

Άρθρο 3: Αρχές επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας και ιδίως βάσει των ακόλουθων:

(1)  Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει το ΤΕΑΥΦΕ ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Η διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή με σαφή και απλή διατύπωση.

(2)  Αρχή του Σκοπού

Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης και των υπολοίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Ενδέχεται να τύχουν επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας.

(3)  Αρχή της Αναλογικότητας

Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(4)  Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης

Τα δεδομένα είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, εύλογα μέτρα τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

(5) Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης

Τα δεδομένα να τηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που τηρούνται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας.

(6) Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

(7) Αρχή της Λογοδοσίας

Το ΤΕΑΥΦΕ φέρει την ευθύνη και οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4: Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας
Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΥΦΕ τυγχάνουν επεξεργασίας οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται με βάση τη νόμιμη βάση επεξεργασίας που αντίστοιχα σημειώνεται:

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Δεδομένα συσκευής

Ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που τρέχει η συσκευή ή άλλα αναγνωριστικά συσκευής και πλοηγού (browser) χρήστη.

Σύνδεση στην ιστοσελίδα

Έννομο συμφέρον

Στοιχεία σύνδεσης

Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPAddress) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.

Σύνδεση στην ιστοσελίδα

Έννομο συμφέρον

ΑΜΚΑ ΑΦΜ

Παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Συντάξεων

Έννομο συμφέρον Νομική υποχρέωση

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους επισκέπτες ιστοσελίδας κατόπιν αιτήματός τους
μέσω της οικείας ενότητας της ιστοσελίδας του ΤΕΑΥΦΕ.

Συγκατάθεση, έννομο συμφέρον

 

Άρθρο 5 Χρήση cookies

Στην ιστοσελίδα του http://www.teayfe.gr/χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σε ότι αφορά και το ειδικότερο ζήτημα της χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, βλ. αναλυτικά http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL .

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου), ακόμη στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στην γενική ιστοσελίδα.

β) Cookies λειτουργικότητας: Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα / εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί ( το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης) και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookie λειτουργικότητας ως προς την επιλεχθείσα γλώσσα.

γ) Cookies απόδοσης: Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

δ) Cookies Ανάλυσης/ GoogleAnalytics: Είμαστε πελάτες υπηρεσίαςGoogleAnalyticsGoogle και χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «conversiontracking». Η GoogleAnalytics χρησιμοποιεί ‘cookies’, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.

Μπορείτε ωστόσο να αποτρέψετε την Google από την συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας τον πρόσθετο περιηγητή που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Γενικότερα, η χρήση των cookies εν γένει μπορεί να ρυθμιστεί μέσα τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) σας, ωστόσο ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο (http://www.teayfe.gr/). Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

COOKIES

ΤΥΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

UUID

Πρώτο Μέρος –

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies

Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την

απομνημόνευση
γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης

της

Αυτή η σελίδα (http://www.teayfe.gr/)

google.gr google.com __utm.gif __utma __utmb __utmc __utmt __utmz

Cookies τρίτου μέρους – μόνιμα cookies

Cookies για την υπηρεσία GoogleAnalytics

https://support.google.com/analyti cs/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/ga optout?hl=en

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης:

Chrome

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Settings
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας πουαπαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies
 6. Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
 7. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
 8. Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 9. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet
 10. Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστότοπων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google

Mozilla Firefox

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Options
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μετους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού UseCustomSettings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
 6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Showcookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla

Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 2. Επιλέξτε Internet Options
 3. Επιλέξτε Privacy
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθεςρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies:Αποκλεισμός όλων των cookies
 5. Υψηλό
 6. Μέτριο προς Υψηλό
 7. Μέτριο
 8. Χαμηλό
 9. Αποδοχή όλων των cookies
 10. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντεκλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «AddressofWebsite», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft

Safari

1. Ανοίξτε το Safari

2. Κάντε κλικ στο Safari

      3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy

4. Στην ενότητα «BlockCookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται ταcookies.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει ταcookies τους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple

Opera

 1. Ανοίξτε το Opera
 2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 3. Επιλέξτε «Privacy & Security»
 4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
 5. Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησήςμου
 6. Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
 7. Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 8. Επιλέγοντας το κουμπί «Allcookiesandsitedata» μπορείτε να καταργήσετε τα cookiesπου υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω της εγκατάστασης Cookies διατηρούνται όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ αλλά και στον νόμο 3471/06 (άρθρο 5παρ. 1).

Άρθρο 6: Δικαιώματα Υποκειμένων

6.1 Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για το αν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, λαμβάνοντας ιδίως γνώση για:
I. Την ταυτότητα και τα στοιχεία της επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.
II. Τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και την προέλευσή τους.
III. Το σκοπό και το χρονικό διάστημα της συλλογής, της επεξεργασίας και/ ή της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
IV. Τον τρόπο επεξεργασίας και σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτους, τον αποδέκτη, το σκοπό και το βαθμό διαβίβασης ιδίως αν πρόκειται για διαβίβαση προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
V. Τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής περί προστασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου.

Η εν λόγω ενημέρωση των υποκειμένων καθίσταται διαθέσιμη στον αιτούντα σε κατανοητή μορφή, γραπτώς κατά τη λήψη των δεδομένων.

6.2 Λοιπά δικαιώματα των υποκειμένων

Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα:
I. Να υποβάλλει ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας.
II. Να προβάλλει οποτεδήποτε γραπτές αντιρρήσεις στον Υπεύθυνο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, αιτούμενο τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή ή περιορισμό.

Οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΤΕΑΥΦΕ, θα απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 • μέσω email: [email protected]
 • τηλεφωνικά στο τηλ: 210 5289586
 • μέσω ταχυδρομείου: Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Χαλκοκονδύλη 56, T.K. 104 32, Αθήνα
 • Σε κάθε περίπτωση τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.
 • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
 • Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικότρόπο, θα αναρτάται μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας (www.teayfe.gr/privacy) για 90 ημέρες.

Ημερομηνία ισχύος 22/03/2019