Με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνίσταται ο “Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικής Ενισχύσεως Φαρμακοϋπαλλήλων” και στον ίδιο χρόνο μετονομάζεται σε “Κεφάλαιο Οικονομικής Ενισχύσεως Φαρμακοϋπαλλήλων” (Κ.Ο.Ε.Φ.). Με δανεισμό λίγων εργοδοτών αρχίζει να λειτουργεί σε ένα φτωχικό γραφείο στην πλατεία Ομονοίας αρ. 21, πάνω από το “Φαρμακείο Μπακάκου”. Πρώτος Πρόεδρος Δ.Σ. υπήρξε ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Δ/ντής Α’ του τότε Υπουργείου Εργασίας.

Ιδρύεται το σημερινό “Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών” (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Σκοπός του είναι η χορήγηση εφάπαξ ή περιοδικών επικουρικών παροχών στους ασφαλισμένους σε περιπτώσεις γήρατος, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας και ατυχήματος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Πρώτος Πρόεδρος Δ.Σ. είναι και πάλι ο Δ. Παπασπυρόπουλος, που παραμένει στη θέση αυτή μέχρι το 1950.

Μετά την πλήρη ανακαίνισή του επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56 κτιρίου, το Ταμείο εγκαθίσταται και πάλι, μετά από 37 χρόνια, στο ιδιόκτητο Μέγαρο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., όπου συγκεντρώνει τα γραφεία του, αίθουσες συσκέψεων, αρχειακούς και βοηθητικούς χώρους. Σε πλήρως αναβαθμισμένο λειτουργικά και αισθητικά εργασιακό περιβάλλον, οι 61 σημερινοί υπάλληλοι εξυπηρετούν τους περίπου 30.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου.

Τον Οκτώβριο τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3655, με βάση τον οποίο το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. διασπάστηκε και ο κλάδος Σύνταξης εντάχθηκε στο νέο υπέρ-ταμείο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα), ως τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών της Β΄ Διεύθυνσης του Τ.Ε.Α.Ι.Τ., ενώ ο κλάδος Πρόνοιας στο αντίστοιχο υπέρ-ταμείο για τα εφάπαξ, το Τ.Α.Π.Ι.Τ. (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα), ως τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών της Δ΄ Διεύθυνσης του Τ.Α.Π.Ι.Τ. Αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής ήταν να μοιραστεί το προσωπικό του Ταμείου στις δύο νέες Διευθύνσεις, οι οποίες στην ουσία υπολειτουργούσαν και να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση των στοιχείων, στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και στην καταβολή των παροχών στους δικαιούχους.

Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται ο Ν. 4052, με βάση τον οποίο συστήνεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στο οποίο εντάσσονται υποχρεωτικά όλα τα επικουρικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Έδινε, όμως, τη δυνατότητα, με βάση κάποιες προϋποθέσεις, να εξαιρεθούν από την ένταξη. Η ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ, η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία του κλάδου του Φαρμάκου, εκμεταλλευόμενη αυτές τις διατάξεις και τις δυνατότητες που έδινε ο νόμος, προχώρησε τη διαδικασία εξαίρεσης του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. από την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α., εκπονώντας την απαιτούμενη αναλογιστική μελέτη, ειδικού σκοπού, για τις τάσεις της φαρμακευτικής αγοράς και συντάσσοντας το καταστατικό του νέου Ταμείου.

Από 01/03/2013 το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. μετατράπηκε σε επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 412/Β/22-02-2013. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες (δηλαδή αυτοί που το έφτιαξαν και πληρώνουν για αυτό), πήραν ξανά τις τύχες του Ταμείου στα χέρια τους. Το νέο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. λειτουργεί όπως και πριν στην ίδια έδρα στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 56 – Μέγαρο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.). Ότι ίσχυε μέχρι 28/02/2013 για το τ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.), την υπαγωγή, τις εισφορές, τις συντάξεις και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ισχύει και από 01/03/2013.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. υπόκειται στη Διοικητική εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ορίζεται από το νόμο.

Το νέο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ. είναι καθολικός διάδοχος του τ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του τ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.), η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως και εκ του νόμου στο νέο Ταμείο, από την έγκριση του καταστατικού του και την έναρξη λειτουργίας του.