Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002.

Σκοπός του Ταμείου είναι, η παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το Ταμείο στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς του ασφαλισμένους (Μηνιαία Εκκαθαριστικά Σημειώματα Συντάξεων & Βεβαιώσεις για Φορολογική Χρήση).

Η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα του teayfe.gr και κάθε επιμέρους υπο σελίδας του όπως το http://syntaxeis.teayfe.gr/syntaxeis/syntaxeis_index.php προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να τους διαβάσετε προσεχτικά και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αποσαφήνιση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας καλείσθε να μην προβείτε σε προηγούμενη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση δια της αναρτήσεως του νέου περιεχομένου τους. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα διέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες και ανηρτημένους όρους χρήσης.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των κειμένων, των ειδήσεων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών διατάξεων που επιτρέπουν το αντίθετο.

Β. Ευθύνη.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Ωστόσο, το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Στις περιπτώσεις που στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων για ενημερωτικούς σκοπούς, η πλοήγηση στις ιστοσελίδες αυτές διέπεται από τους όρους χρήσης κάθε μιας και η ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση τους ανήκει στον εκάστοτε ιδιοκτήτη/ διαχειριστή τους. Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους λόγω της παραπομπής μέσω υπερσυνδέσμου σε αυτές η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επισκεπτών του.

Δ. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς, εν γένει κακόβουλο λογισμικό και ηλεκτρονικές επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο κάθε πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς, εν γένει κακόβουλο λογισμικό, ηλεκτρονικές επιθέσεις και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα ελεύθερο ιών, λαθών ή άτρωτο σε ηλεκτρονικές επιθέσεις και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματικό) που του έχουν χορηγηθεί ή έχει ορίσει ο ίδιος. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να

γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή, νομικό εκπρόσωπο κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πλοηγών ή/και χρηστών της διαδικτυακής τοποθεσίας του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. διέπεται από την ανηρτημένη πολιτική προστασίας απορρήτου (βλ. εδώ) και από τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR), το εκάστοτε ισχύον εθνικό δίκαιο και την Πολιτική Προστασίας του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. βλ. https://teayfe.gr/privacy-policy/ .

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που υποβάλει ο ίδιος ο χρήστης αποτελεί προσωπική του ευθύνη.

Οι σκοποί της επεξεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου (βλ. εδώ https://teayfe.gr/privacy-policy/)

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ μέσα από διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματα σας από το ΓΚΠΔ πατήσετε https://teayfe.gr/privacy-policy/.

ΣΤ. Πολιτική για Cookies.

Στην ενότητα https://teayfe.gr/cookies/ ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.teayfe.gr

Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Έναρξη ισχύος: 01/08/2020