Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκριση του καταστατικού και μετά, ήτοι από την 01/03/2013, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) λογιστή, για το Γραφείο Λογιστηρίου του Ταμείου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης, που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας στην Λογιστική ή Ελεγκτική ή τα Χρηματοοικονομικά ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας (επιθυμητά Business Misthodosia, Winera ERP)
 • Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη κατηγορίας Α΄ ή Β’ τάξης
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook
 • Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με πολλαπλά θέματα
 • Ικανότητες οργάνωσης
 • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
 • Ευθύνη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση

Οι κύριες αρμοδιότητες για την θέση αυτή είναι οι κάτωθι:

 • Καθημερινή καταχώριση εγγραφών εσόδων και εξόδων (Γ’ βιβλία κατηγορίας)
 • Καθημερινός έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και υπολοίπου ταμείου
 • Προετοιμασία και έλεγχος ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών για τη Διοίκηση του Ταμείου
 • Προετοιμασία και έκδοση μισθοδοσίας
 • Συμμετοχή στη προετοιμασία του προϋπολογισμού
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ταμείου
 • Καθημερινή αρχειοθέτηση
 • Λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίου διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου (κεφάλαιο Δ άρ. 1.3.β) και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που εκεί αναπτύσσονται.

Τρόπος αποστολής/καταληκτική ημερομηνία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράφοντας τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας τους. Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών αρχίζει από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 έως και Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.

Χαλκοκονδύλη 56

τ.κ. 104 32 Αθήνα

 1. Ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.ΙΔ. στον 6ο όροφο στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες 08:30π.μ. έως 15:00μ.μ.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Βιογραφικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαδικασία Επιλογής

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη επόμενη φάση αξιολόγησης, θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για την οποία θα κληθούν με προσωπική πρόσκληση, και θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά τους προσόντα για την συνολική αξιολόγησή τους.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 210-5289583 και 210-5289572 καθημερινά από τις 09:00π.μ.-15:00μ.μ. ή τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected]

Με την υποβολή υποψηφιότητας ο διαγωνιζόμενος συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας με το Ταμείο. Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου δε διαβιβάζονται σε τρίτους και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως σήμερα ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κωστούρος

Leave a reply