Επειδή το σύστημα απασχόλησης (πενθήμερο ή εξαήμερο είναι στενά συνδεδεμένα με το Διυθυντικό δικαίωμα και τον τρόπο άσκησης αυτού κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στο Διευθυντικό Δικαίωμα του Εργοδότη και να το συνδέσουμε με τα συστήματα απασχόλησης και ωράρια εργασίας εργαζομένων.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply