.1.      Εισαγωγή

Ο χρόνος διατήρησης του Ειδικού Βιβλίου Αδειών, σε συνδυασμό με την υποχρέωση ύπαρξης αιτήσεων των εργαζομένων σε περίπτωση τμήσης της άδειας αναψυχής σε περισσότερα των δύο τμημάτων κατά το 3ο ημερολογιακό έτος και επόμενα στον ίδιο εργοδότη, την υποχρέωση ανάρτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των αδειών αναψυχής όλων των εργαζομένων  κάθε επιχείρησης – εργοδότη με το γνωστό μέχρι τώρα Ε11 και την ανά μήνα στα πλαίσια του συστήματος ψηφιακής κάρτας, των πάσης φύσεως αδειών ή δικαιολογημένων απουσιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η άδεια αναψυχής είναι θέμα που ταλανίζει τις επιχειρήσεις – εργοδότες επιβάλλοντας αυξημένη γραφειοκρατία (έγχαρτη ή/και ψηφιακή) με κίνδυνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων χωρίς στην ουσία να παρέχουν προστασία στους εργαζόμενους για την άσκηση του ιερού δικαιώματος της αναψυχής των εργαζομένων.

Η απόφαση 3556/2023 του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μεταξύ των άλλων επισημαίνει και το πρόβλημα της άγνοιας του υφιστάμενου κατά την ώρα του ελέγχου θεσμικού πλαισίου, που δημιουργείται με την σχετική πολυνομία και αφορά ειδικότερα τον χρόνο διαφύλαξης του βιβλίου αδειών.

1.2.      Θεσμικό πλαίσιο

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945, διαχρονικά, έχει ως εξής:

1.2.1.  Με την κωδικοποίηση του νόμου 3762/2009 (15-05-2009)

Όπως ίσχυε με την κωδικοποίηση του νόμου 3762/2009 (15-05-2009), πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.5.ν.4254/2014 (Α’ 85), οριζόταν ότι:

«3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού. Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος».

1.2.2.  Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.5. του Ν. 4254/ 2014,(παρ. 35) όπως ίσχυε (7.4.2014 – 17.05.2019)

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.5. του Ν. 4254/ 2014,(παρ. 35) όπως ίσχυε (7.4.2014 – 17.05.2019), πριν από την εκ νέου τροποποίησή της με το άρθρο 53 παρ.1 ν. 4611/2019 (Α’73),(παρ. 36) ως εξής:

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος. β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’170), όπως ισχύει….».

1.2.3.  Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 53 ΝΟΜΟΣ 4611/2019 με ισχύ την 17/5/2019:

«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περίπτωσης α΄ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

1.2.4.  Όπως έχει μεταφερθεί στον κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου ΠΔ 80/2022 άρθρο 214, παρ 3:

«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περ. α) επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Οι διατυπώσεις των α/α iii & iv. είναι απολύτως ίδιες και είναι οι ισχύουσες, σήμερα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Leave a reply