Διευκρινίσεις ζητά η φαρμακευτική αγορά σχετικά με την Υπουργική Απόφαση Δ3(α) 6295/2024 – ΦΕΚ 1100/Β/15-2-2024 που αφορά την ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/ 22.11.2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 4274), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α) οικ.79525/15.12.2020 (Β’ 5511) απόφαση του Υπουργού Υγείας.”

Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε θεσμικά επιστολή στον κ. κ. Άρη Αγγελή, Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Υγείας, στον οποίο τίθενται τρία βασικά ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς σκευασμάτων από τη θετική λίστα στη λίστα των μη αποζημιούμενων τα οποία κατά την αγορά χρήζουν περαιτέρω επεξηγήσεων.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 4 (Μεθοδολογία Τιμολόγησης και Ανατιμολόγησης) στη παράγραφο 1 “αναφέρεται ότι για τον καθορισμό των τιμών των  φαρμάκων με βάση τις τιμές των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, το τμήμα  Τιμολόγησης του ΕΟΦ μπορεί να λάβει δεδομένα από τη βάση EURIPID, από  επίσημα στοιχεία που αναρτώνται από επίσημους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς κάθε κ-μ όπως επίσης και από στοιχεία που αξιολογεί ο ΕΟΦ ως αξιόπιστα”.

H αγορά θα ήθελε να γνωρίζει ποια στοιχεία ο ΕΟΦ θα αξιολογεί ως αξιόπιστα καθώς και τις πηγές από τις οποίες θα αντλούνται αυτά.

Επίσης στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 5 αναφέρεται ότι « στα αποζημιούμενα φάρμακα που  πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία  αλλαγής κατηγορίας σε μη αποζημιούμενα, εφαρμόζεται αύξηση της τιμής  παραγωγού (ex-factory) τους έως 15% επί της ισχύουσας τιμής. Η προκύπτουσα  τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει α) το μέσο όρο των δύο (2) χαμηλότερων  διαφορετικών τιμών της ευρωζώνης ή της μίας χώρας της ευρωζώνης σε  περίπτωση που διατίθεται μόνο σε μία χώρα και β) τη Λιανική Τιμή των 10 ευρώ.  Για τα γενόσημα φάρμακα: α) η αύξηση στην προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% επί της ισχύουσας τιμής, β) η προκύπτουσα Λιανική Τιμή δεν  μπορεί να υπερβαίνει τα 10 ευρώ και γ) η προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να  υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος αναφοράς, εφόσον αυτό κυκλοφορεί στην  ελληνική αγορά».

Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο αναγράφεται ότι «Σε περιπτώσεις που η ισχύουσα  Λιανική Τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από 10 ευρώ, οι ΚΑΚ καταθέτουν το  αίτημα απένταξης από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, στην Επιτροπή  Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ). Τα εν  λόγω προϊόντα που θα ενταχθούν στη λίστα μη αποζημιούμενων φαρμάκων δεν  θα έχουν δικαίωμα αύξησης τιμής».

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί αν η προκύπτουσα νέα λιανική θα  υπολογιστεί με τα ποσοστά κέρδους της αρνητικής λίστας ή με τα ποσοστά κέρδους  της θετικής λίστας. Επίσης πρέπει να αναφερθούν οι προϋποθέσεις/κριτήρια που θα  ισχύουν και θα λαμβάνονται υπόψη για την μετάπτωση ενός σκευάσματος από τη  θετική λίστα στην αρνητική -κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ προς την ΕΑΑΦΑΧ- όταν η  Λιανική Τιμή του σκευάσματος είναι υψηλότερη από 10,00 ευρώ.

Παράλληλα στο  Άρθρο 4 παράγραφος 12 αναφέρονται τα κριτήρια που σε εξαιρετικές και  ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την απρόσκοπτη προμήθεια φαρμάκων και  την προστασία της δημόσιας υγείας και των ασθενών, ο ΕΟΦ μπορεί να υποβάλλει  αιτιολογημένες προτάσεις για την εφαρμογή ειδικών κριτηρίων σε κάθε κατηγορία  φαρμάκων κατά την τιμολόγηση ή ανατιμολόγηση, προκειμένου να τιμολογηθεί με  απόφαση του Υπουργού Υγείας με ειδική αιτιολόγηση. Για την εφαρμογή του  παρόντος, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο αγοράς του φαρμάκου, το οποίο πρέπει  να είναι σημαντικό, η επάρκεια παρόμοιων φαρμάκων στην αγορά και ιδιαίτερα  αν το φάρμακο έχει τιμή χαμηλή έως πέντε (5) ευρώ ή η τιμή του έχει μεγάλη  απόκλιση από τη μέση τιμή των δύο (2) χαμηλότερων χωρών της Ευρωζώνης,  καθώς και η επιβάρυνση που θα προκύψει από την αύξηση.

Η συγκεκριμένη παράγραφος χρίζει επιπλέον διευκρινίσεων εάν η τιμή έως 5,00 ευρώ θα είναι η  Λιανική ή Ex Factory, ποια θα είναι η συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να  ακολουθείται καθώς και τα κριτήρια που θα χαρακτηρίζουν φάρμακα ως « παρόμοια».

Πηγή: iatronet

Leave a reply